เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการ "พาน้องเข้าวัด" (กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม) ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสมเด็จ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสมเด็จ ได้จัดโครงการ "พาน้องเข้าวัด" (กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม) ประจำปี 2565 ณ วัดรังษีชัชวาลย์ โดยมี นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จประธานฝ่ายฆราวาส, คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,พนักงานเทศบาล,ครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมด้วยผู้ปกครองและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพาน้องเข้าวัด โดยได้รับความเมตตาจาก ท่านพระครูรังษี วรานุกิจ เจ้าอาวาสวัดรังษีชัชวาลย์ เป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีศาสนา สำหรับโครงการ"พาน้องเข้าวัด"จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยรู้จักเข้าวัด, ทำบุญและส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนารักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นและชาวไทยให้คงอยู่สืบไป
ผู้โพส : admin