ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งวางท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง