ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนหนองแวงฝั่งขวา ความยาวไม่น้อยกว่า 777 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมัยคุณอุปถัมภ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 122 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)