ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง