เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์
นายกเทศมนตรี
โทร : 081-9540085
นางสาวศุลีพร โสดามรรค
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 089-9400432
นายสมพร ปาปะโม
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 081-3694364
นายเจริญ ภูอ่าว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 093-2653639
นายอภิสัณห์ ลาภเสถียร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 089-7146447
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-9566206
นายวชิรวิทย์ วังพิกุลเจริญจิต
รองปลัดเทศบาล
โทร : 061-1486626
group สภาเทศบาล
นายวิศรุต ดีสินธุ์
ประธานสภาเทศบาล
นายพยอม ไสยกุล
รองประธานสภาเทศบาล
นางสมจิตร ฆารไสว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมนตรี เขียวโคตร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพิรมย์ อุดศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคำเส็ง แสนยะมุล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมชาย แสงดาว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสถิตย์ โนนทิง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมบูรณ์ โยสะออน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุระชาติ สีแดงเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
นางมะยุลี ศรีวิพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางชฎาภรณ์ สอดศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
โทร : 089-9566206
นายวชิรวิทย์ วังพิกุลเจริญจิต
รองปลัดเทศบาล
นางพรภณา โคตะยันต์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางชื่นจิตร เหลี่ยมสิงขร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายทนงศักดิ์ อภัยโส
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอภิชาติ ตั้งปรัชญากุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
นางทัศนา ภูโทสุทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางนริสา นะรินยา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
group สำนักปลัดเทศบาล
นางพรภณา โคตะยันต์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายเฉลิมไชย แก้วรักษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวศศิฉาย พลายหมื่นไวย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายธนภัทร ไสยกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นายยุทธศิลป์ ไวแสน
นักทรัพยากรบุคคล
จ.อ.บุญมา ปิ่นละออ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
จ.อ.ณัฐวุฒิ ศรีมหาชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นายอุทิตย์ เพชรพราว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสาวศศิกานต์ ศิริศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนุชนาถ โยธาภักดี
เจ้าหนักงานทะเบียนและบัตร
นายกู้เกียรติ สุวรรณโณ
ผู้ช่วยนักจัดการทะเบียนและบัตร
นายเดวิทย์ คณะวาปี
พนักงานขับรถยนต์
นายมานิตย์ สัมพันธพงษ์
พนักงานขับรถยนต์
group กองคลัง
นางชื่นจิตร เหลี่ยมสิงขร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุภสิริ สุทธศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวจิราภรณ์ ยุบลศิริ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวเสาวลักษณ์ ภูเนาว์นิล
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
นางสุดาทิพย์ แสงรูจีย์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางทัศนวรรณ สุวรรณโณ
นักจัดการทั่วไป ชำนาญการ
นายสมพงษ์ วุฒิสาร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางวิชชา ภูอากาศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นายทนงศักดิ์ อภัยโส
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยอด โรจนกิจ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายปราโมทย์ แสงรูจีย์
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นายฐิติพันธ์ จันทร์หอม
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นางสาวทัศนีวรรณ ศรีบานชื่น
นักจัดการงานทั่วไป
นายเริงศิริ กานรัตน์
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอภิชาติ ตั้งปรัชญากุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายปวัฒน์ เทียบดอกไม้
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นายคมเพชร แสงประไพ
สัตวแพทย์ อาวุโส
นางสาวพชร โคตะวินนท์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นายภูวดล กมลวิบูลย์
นักจัดการงานทั่วไป
นายสมาน โพธิคำภา
พนักงานขับรถยนต์
นายสุทิน อุดศรีขันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสมาน วิรชิด
พนักงานจ้างทั่วไป
นายปรีชา มูลรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไพบูลย์ พรมเสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบริการ ผลชารี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไทย วงนางาม
พนักงานจ้างทั่วไป
group กองการศึกษา
นางทัศนา ภูโทสุทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวรรณา ใจดี
นักจัดการงานทั่วไป
นางมยุรี วัฒนบุตร
ครู
นางบัวแก้ว อัครเศรษฐัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรุนนี อุ่นบุรมย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอมลวรรณ ยานผุด
ผู้ดูแลเด็ก
นางวีณา ภูวานคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณัฐกานต์ วัฒนบุตร
ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง
group กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางนริสา นะรินยา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางจงรักษ์ ไสยกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายณรงค์ชัย ใจดี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายติกขเวทย์ วิเชียรเพริศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
นางสาวผกาวรรณ บุษบง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวศิรดา พิมพ์สิงห์
พนักงานจ้าง
group กองสวัสดิการสังคม
นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวเสาวนีย์ อาจบรรจง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชุน
นายเกริกวิทย์ พลซื่อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายคมกริช แสงคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group หน่วยตรวจสอบภายใน