เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
โทร : 089-9566206
นายวชิรวิทย์ วังพิกุลเจริญจิต
รองปลัดเทศบาล
นางพรภณา โคตะยันต์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางนิรวัฒน์ อัฐนาค
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายทนงศักดิ์ อภัยโส
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอภิชาติ ตั้งปรัชญากุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
นางทัศนา ภูโทสุทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางนริสา นะรินยา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวพัชรินทร์ ถิตย์กุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม