เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองคลัง
นางชื่นจิตร เหลี่ยมสิงขร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุภสิริ สุทธศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวจิราภรณ์ ยุบลศิริ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวเสาวลักษณ์ ภูเนาว์นิล
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
นางสุดาทิพย์ แสงรูจีย์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นางทัศนวรรณ สุวรรณโณ
นักจัดการทั่วไป ชำนาญการ
นายสมพงษ์ วุฒิสาร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางวิชชา ภูอากาศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้