เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอภิชาติ ตั้งปรัชญากุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายปวัฒน์ เทียบดอกไม้
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นายคมเพชร แสงประไพ
สัตวแพทย์ อาวุโส
นางสาวพชร โคตะวินนท์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นายภูวดล กมลวิบูลย์
นักจัดการงานทั่วไป
นายสมาน โพธิคำภา
พนักงานขับรถยนต์
นายสุทิน อุดศรีขันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสมาน วิรชิด
พนักงานจ้างทั่วไป
นายปรีชา มูลรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไพบูลย์ พรมเสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบริการ ผลชารี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไทย วงนางาม
พนักงานจ้างทั่วไป